מהו פרסום לשון הרע?

 החוק מגדיר "לשון הרע" ככל דבר אשר פירסומו עלול להשפיל אדם, בעיני הבריות, או שנעשה למטרת שנאה, בוז, או לעג מצדם. כמו כן גם אם המטרה הינה לפגוע במשרתו של אדם, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו. הכוונה בביטוי "שפרסומו עלול" היא לא תוצאתית, מספיק שהיתה פרסום או התנהגות מסויימת שהיתה  עלולה לגרום לאותה תוצאה המנויה בחוק. ניתן לראות בפרסום בגדר "לשון הרע" אם היה מיועד לאדם נוסף מלבד הנפגע ואם הוא הגיע לאותו אדם או לאדם אחר מלבד הנפגע. אם היו בדברים שפורסמו כוונה לפגוע הרי שהנפגע זכאי גם לכפל פיצוי.