פיצוי ללא הוכחת נזק

בסעיף 7 א' (ב) לחוק איסור לשון הרע, נקבע: "במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק".

מדובר בפיצוי סטטוטורי המוקנה עפ"י חוק לנפגע והמאפשר לבית המשפט לפסוק ולחייב נתבע בפיצוי של עד 50,000 ₪ (כיום לאחר הצמדת מדד עומד הסכום על למעלה מ-70,000 ₪), ללא הוכחת נזק, בגין כל עוולה ועבור כל נפגע. 

משמעות הוראת הפיצוי הקבועה בחוק אינה קביעת רף עליון לפיצויים ללא הוכחת נזק, אלא קביעת רף תחתון המשחרר את הנפגע מהצורך להוכיח את נזקו.